Algemene Voorwaarden

Bekijk ook het privacybeleid en de disclaimer.

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIM

Definities/begripsbepalingen

ETHIM: Emiel ten Hoor Internet Marketing;

Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie ETHIM een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of
diensten;

Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van ETHIM met Klant.

1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van ETHIM aan de Klant, alsmede de alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.

2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen (offertes) van ETHIM zijn vrijblijvend, tenzij door ETHIM schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeduid.
 2. Indien een aanbieding (offerte) van ETHIM door de Klant wordt aanvaard, dan heeft ETHIM het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen/ tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is ETHIM gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen.
 3. Indien op verzoek van, of in overleg met, de Klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door ETHIM in rekening worden gebracht.

4. Levering

 1. Door ETHIM opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient ETHIM schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij ETHIM nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
 2. ETHIM is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens ETHIM heeft voldaan en de Klant van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.

5. Vertrouwelijkheid

Alle informatie in welke vorm dan ook, door ETHIM aan de Klant verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Klant. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Deze informatie zal door de Klant als streng vertrouwelijk worden behandeld.

6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 2. De op de bankafschriften van ETHIM aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 3. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen ETHIM van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op ETHIM te vorderen te hebben.
 4. Vanaf het moment, waarop de Klant in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan ETHIM een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.
 5. Alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de aan ETHIM verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15%.
 6. Betalingen van de Klant aan ETHIM zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij ETHIM. Het is de Klant daarom niet toegestaan de werken van ETHIM, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van ETHIM te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent ETHIM aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de Klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van ETHIM te verwijderen of te wijzigen.
 3. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat ETHIM gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de Klant of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Klant of deze derde. De Klant verleent ETHIM toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.
 4. Indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ETHIM en/of derden, dan is de Klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
 5. De Klant vrijwaart ETHIM tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft ETHIM het recht de levering aan de Klant op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

8. Afname

 1. De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt ETHIM zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de Klant.
 2. Voorzover door ETHIM geleverde diensten/goederen dienen te worden geïnstalleerd op hardware die door de Klant ter beschikking wordt gesteld, dient deze hardware steeds te voldoen aan alle technische vereisten die daaraan door ETHIM zijn gesteld, en ook aan de in het normale verkeer daaraan gestelde vereisten.
 3. ETHIM acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de Klant of derden.

9. Geheimhouding

 1. De Klant is ermee bekend dat de door ETHIM geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van ETHIM bevatten en de Klant verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De Klant zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Klant is geboden.
 2. ETHIM is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Klant aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. ETHIM zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de Klant waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor ETHIM nodig is.
 3. ETHIM en de Klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

10. Verbod tot overdracht

De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door Klant niet aan derden worden overgedragen.

11. Niet-overname personeel

De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij ETHIM of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor ETHIM, tenzij anders overeengekomen met ETHIM. Bij overtreding van deze bepaling is de Klant een onmiddellijke en niet voor compensatie
vatbare boete van EUR 25.000,– verschuldigd per gebeurtenis.

12. Overmacht

ETHIM noch de Klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van
de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van ETHIM, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de Klant aan ETHIM zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de Klant aan ETHIM is voorgeschreven.

13. Aansprakelijkheid

 1. ETHIM is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ETHIM. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.
 2. De Klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De Klant aanvaardt dat ETHIM niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.
 3. Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van ETHIM, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan ETHIM te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan ETHIM ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 4. Indien en voor zover ETHIM aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 5.000,-.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van ETHIM voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHIM, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Wijziging

 1. ETHIM heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
 2. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 4 oktober 2011.